Regulamin (Wzór do samodzielnej zmiany)

REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Ol'Vita;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.olvita.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Ol'Vita a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru..

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.olvita.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.olvita.pl, prowadzony jest przez PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno, NIP 884-153-32-07..

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania zakupów:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego..

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Ol'Vita zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.olvita.pl.

2.8.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu..

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma Ol'Vita może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Ol'Vita za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Ol'Vita.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Ol'Vita.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przesyłanych w Internecie przez osoby nieuprawnione.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Ol'Vita,,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet..

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.olvita.pl i dokonać wyboru z oferty produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Ol'Vita umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej..

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem..

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub istnieje możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia Klienta: a) dla zamówień poniżej 120 zł koszt dostawy wynosi 20 zł,
b) dla zamówień od 120-250 zł koszt dostawy wynosi 9 zł,
c) dla zamówień powyżej 250 zł koszt dostawy wynosi 0 zł

Dodatkowo koszt dostawy zostanie wskazany w czasie składania zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania przedpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym firmy Ol'Vita.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.olvita.pl.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragon fiskalny lub fakturę VAT.
.
VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie:

a) przelewem (przedpłata) na numer konta bankowego BZWBK 1 O. w Świdnicy 61 1090 2369 0000 0001 2168 7946 w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej

b) przelewem (przedpłata)/ gotówką podczas odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Ol'Vita pod adresem Mysłaków 84A, 58-124 Marcinowice.VII. Prawo odstąpienia od umowy  

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia i wysyłając je na adres firmy Ol'Vita Mysłaków 84A, 58-124 Marcinowice lub poprzez kontakt mailowy: biuro@olvita.pl. Zwrotom podlega towar pełnowartościowy, oryginalnie zapakowany. Prawo zwrotu w ciągu 14 dni nie obejmuje produkty krótkoterminowe takie jak Olej lniany do diety dr Budwig oraz Olej lniany.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby poinformowali nas Państwo po podjęciu decyzji odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto bankowe.  

Zgodnie z Art. 34.2. Ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do siedziby firmy Ol'Vita: Mysłaków 84 A, 58-124 Marcinowice


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma Ol'Vita jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@olvita.pl. Firma Ol'Vita zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma Ol'Vita podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Ol'Vita o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ol'Vita, Mysłaków 84a, 58-124 Marcinowice , mailowo pod adres biuro@olvita.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu..

9.5. Firma Ol'Vita zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ol'Vita a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ol'Vita, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Ol'Vita.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednak produkt musi być pełnowartościowy i oryginalnie zapakowany. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje towarów krótkoterminowych- Olej lniany do diety dr Budwig i Olej lniany..
  2. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówienia.
  3. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno, adres email: biuro@olvita.pl, tel. 74 850 52 02, 74 660 68 43 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane listem lub pocztą elektroniczną).
  4. 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. .
  5. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży proszę słać na poniższy adres: Ol'Vita Krzysztof Dziaduch
   Mysłaków 84 A, 58-124 Pszenno
   biuro@olvita.pl
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  1. 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy firma Ol'Vita zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma Ol'Vita została poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zgodnie z Art. 34.2. Ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do siedziby firmy Ol'Vita: Mysłaków 84 A, 58-124 Marcinowice. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa numer rachunku bankowego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno, adres email: biuro@olvita.pl , tel. 74 850 52 02, 74 660 68 43  

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy kupna towarów powiązanych paragonem/ fakturą VAT*

 • Numer paragonu/ faktury VAT:
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):...................
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):...................
 • Adres konsumenta(-ów):...................
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)...................
 • Data:...................
 • niepotrzebne skreślić


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel